Happy Birthday Ribbons

Front: Happy Birthday!

Inside: (blank)

Back: (blank)